prof. dr hab. Janusz Skoczylas

 

E-mail: skocz@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6019

full professor

Skoczylas

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstracts

2019

 • Skoczylas, J., 2019 – Kamieniarskie impresje z Korei Południowej. Leszczyński Notatnik Akademicki, 18, 65: 18-19.

2018

 • Skoczylas, J., 2018 – Persepolis. Świat Kamienia nr 1 (110): 82-83.
 • Skoczylas, J., 2018 – Kunkel Aleksandra (1920-2002). [In:] Jackowski, A., Krzemień, K., Sołjan, I. (eds.): Geografowie polscy. Słownik biograficzny. Tom II. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 867-869.
 • Skoczylas, J., 2018 – Leszczynianin Daniel Vetter (1592-1669) prekursorem turystyki? Leszczyński Notatnik Akademicki, 17, 63-64: 4-5.
 • Skoczylas, J., 2018 – Geoturystyczne wrażenia ze starożytnej stolicy Iranu – Persepolis. Leszczyński Notatnik Akademicki, 17, 63-64: 34.

2017

 • Skoczylas, J., 2017 – Kamienna Islandia. Świat Kamienia, 5 (108): 40-41.

2016

 • Skoczylas, J., 2016 – Na kresach Wiecznego Miasta (cz. III), Świat Kamienia nr 2 (99): 66-67.
 • Skoczylas, J., 2016 – Na kresach Wiecznego Miasta (cz. II), Świat Kamienia nr 1 (98): 66-67.

2015

 • Skoczylas, J., 2015 – Na kresach Wiecznego Miasta (cz. I), Świat Kamienia, 6 (97): 76-77.

2014

 • Skoczylas, J., 2014 – Geoturystyczna atrakcja w Humaniu. Leszczyński Notatnik Akademicki Rok 13, 50: 8-9.
 • Skoczylas, J., 2014 – Opis geoturystycznej atrakcji w Humaniu na Ukrainie w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” z 1835 roku. Leszczyński Notatnik Akademicki, 13, 53: 14.
 • Skoczylas, J., 2014 – Kamień w sztuce sakralnej Abu Dhabi. Świat Kamienia, 1 (86): 64-65.

2013

 • Skoczylas, J., 2013 – Jeszcze raz Poznań. Świat Kamienia, 1 (80): 86.
 • Skoczylas, J., 2013 – Rola i znaczenie kamienia w kulturze Chin. tradycje ogrodów skalnych w Chinach. Leszczyński Notatnik Akademicki, 12, 46, 16: 21.
 • Skoczylas, J., 2013 – Park w starym kamieniołomie. Świat Kamienia, 4 (83): 62-63.

2012

 • Skoczylas, J., 2012 – Problemy z organizacją nauki. Leszczyński Notatnik Akademicki, 10, 42: 20.
 • Skoczylas, J., 2012 – Skała i kamień. Leszczyński Notatnik Akademicki, 12, 44/45: 14-15.
 • Skoczylas, J., 2012 – Józef Wybicki – miłośnik mineralogii. Śremski Notatnik Historyczny, 10: 51-54.

2010

 • Skoczylas, J., 2010 – Recenzja: K. Probierz. Ochrona zasobów kopalin w Polsce doby gospodarki wolnorynkowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, Przegląd Geologiczny, 58, 10: 997.
 • Skoczylas, J., 2010 – Malowidła na skale. Świat Kamienia, 5 (66): 118-119.
 • Skoczylas, J., 2010 – Skandynawskie obserwacje kamieniarskie. Świat Kamienia, 1 (62): 64-65.
 • Skoczylas, J., 2010 – Sztuka ogrodów chińskich. Zieleń Miejska, 1 (34): 22-23.
 • Skoczylas J., 2010. Kamienne ślady skandynawskiej przeszłości. Świat Kamienia nr 3 (64) 2010, 108-109.
 • Skoczylas, J., 2010 – Zasoby surowcowe Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej potrzeb energetycznych. Notatnik Leszczyński, 9, 34: 8-9.

2009

 • Skoczylas, J., 2009 – Głos w dyskusji. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, 9: 126.
 • Skoczylas, J., 2009 – Granitowe parki w miejskim parku w Oslo. Świat Kamienia, 5(60): 132-133.
 • Skoczylas, J., 2009 – Cmentarz Krzysztofa Kolumba atrakcja turystyczna w Hawanie. Świat Kamienia, 6 (61): 162-164.
 • Skoczylas, J., 2009 – Uwagi nad walorami estetycznymi kamieni w Japonii. Świat Kamienia, 1 (56): 108-109.
 • Skoczylas, J., 2009 – Turystyka na Kubie. Szanse i zagrożenia [In:] Piechota A. (ed.): Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego. Stan i perspektywy badań. Pniewy: 16.

2008

 • Skoczylas, J., 2008 – Refleksje nad symboliką kamienia. Świat kamienia, 1 (50): 90-91.
 • Skoczylas, J., 2008 – Slup na rewersie, Świat Kamienia, 2 (51): 90.
 • Skoczylas, J., 2008 – Surowce skalne w dziejach ludzkości. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne. Kraków: 105.
 • Skoczylas, J., 2008 – Symbolika kamienia a popularyzacja nauk geologicznych. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008. Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne. Kraków: 106.

2007

 • Majerowicz, A., Skoczylas, J., 2007 – Zarys badan petroarcheologicznych na przykładzie wybranych przedmiotów z wykopalisk zachodniej Polski. [In:] IV International Petroarchaeological Symposium. Book of Abstracts. Wrocław: 22.
 • Skoczylas, J., 2007 – Zastosowanie piaskowca z Brzezna we wczesnosredniowiecznym budownictwie Wielkopolski. [In:] IV International Petroarchaeological Symposium. Book of Abstracts. Wrocław: 32-33.
 • Skoczylas, J., 2007 – Osobliwości kościoła w Mielnie. Świat kamienia, 2 (45): 54-57.
 • Skoczylas, J., 2007 – Głosy w dyskusji. [In:] Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. PAN Wydział VII. Warszawa, 125, 336, 404.
 • Skoczylas, J., Muszyński, A., 2007 – Największy meteoryt znaleziony na Morasku. Świat kamienia, 1 (44): 108-109.

2006

 • Kasprzak, M., Skoczylas, J., 2006 – Propozycja metodyki badan dla wyznaczania miejsc pochodzenia piaskowców użytkowanych w budownictwie średniowiecznym. [In:] Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, w stulecie urodzin profesora Jana Dylika. Łódź: 45.
 • Skoczylas, J., 2006 – Kamieniarze w sztuce. Świat kamienia, 2 (39): 84.

2005

 • Skoczylas, J., 2005 – Interakcje człowiek a środowisko w perspektywie studiów interdyscyplinarnych – aspekt geologiczny. [In:] Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce – dorobek i przyszłość. Sympozium Archeologii Środowiskowej. Koszęcin: 72-73.
 • Skoczylas, J., 2005 – Analiza petrograficzna przedmiotów kamiennych z Zakrzewa. Fontes Archaeologici Posnaniensis, (40): 227.
 • Skoczylas, J., 2005 – Rezultaty badań mineralogiczno-petrograficznych przedmiotów skalnych ze stanowiska I w Stroszkach. Fontes Archaeologici Posnaniensis (40): 403-406.
 • Skoczylas, J., 2005 – Archaiczna symbolika kamienia. Świat kamienia, 2 (33): 140.

2004

 • Skoczylas, J., 2004 – Zabytki kamienne. [In:] Kabaciński, J., Sobkowiak-Tabaka, I.: Komorniki – chata ludności kultury pucharów lejkowatych. Poznań: 95-96.
 • Skoczylas, J., 2004 – Raw rock materials in medieval monumental architecture of the Geater Poland region. [In:]: Mineralogiya vo vs’om prostranstve sego slova. (Mineralogy in a whole space of this word). St. Petersburg: The Russian Mineralogical Society, 251-252.
 • Skoczylas, J., Mrozek, M., Kasprzak, M., 2004 – U źródeł kamieniarstwa. Świat kamienia, 5: 124-127.
 • Skoczylas, J., 2004 – Lapidarium w Poznaniu. Spotkania z zabytkami 1: 33-34.
 • Skoczylas, J., 2004 – Kamień i góra – podobieństwa mitologii i symboliki. Świat kamienia, 3: 48-49.

2003

 • Skoczylas, J., 2003 – Dr Aleksandra Kunkel (1920-2002). Życie Uniwersyteckie 1: 24.

2002

 • Skoczylas, J., 2002 – O kulcie kamienia. Świat Kamienia, 5: 56-57.
 • Skoczylas, J., 2002 – 30-lecie zorganizowanej działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 50, 11: 834-835.
Papers

2024

 • Skoczylas, J., 2024 – Kamienne bruki centrum Poznania jako element dziedzictwa kulturowego [in:] Cytlak, I., Przyszczypkowski, K. (eds.): Uniwersytet – otwarte przestrzenie dyskursów. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2024: 299-315.

2023

 • Skoczylas, Ł., Skoczylas, J., 2023 – Warstwy czasu i antropocen. Metafory geologiczne w pamięcioznawstwie. Kultura i Społeczeństwo, 67, 4: 57-80.
 • Skoczylas, J., 2023 – Badania surowców skalnych przez Brunona Józefa Szafarkiewicza w Pracowni Chemicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [in:] Delestowicz, N., Kaczmarek, F. (eds.): Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2023: 211-224.
 • Skoczylas, J., 2023 – Poglądy Jana Jonstona (1603-1675) na odnawialność minerałów i kopalin użytecznych. Przegląd Geologiczny, 71, 7: 399-402.

2022

 • Skoczylas, J., 2022 – Zagadnienia ochrony przyrody nieożywionej w pierwszych latach działalności Państwowego Instytutu Geologicznego. Przegląd Geologiczny, 70, 2: 85-88.
 • Skoczylas, J., 2022 – Dzieje Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Przegląd Geologiczny, 70, 4: 326-328.
 • Skoczylas, J., 2022 – O Towarzystwie Muzeum Ziemi w 90. rocznicę utworzenia. Przegląd Geologiczny, 70, 5: 425-428.
 • Skoczylas, J., 2022 – Wykorzystanie kamienia na terenie dawnej osady Świętego Gotarda. [In:] Billert, A.: Osada Świętego Gotarda. Historia i dziedzictwo. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań: 427-431.
 • Skoczylas, J., 2022 – Geologiczne i paleontologiczne zainteresowania Franciszka Chłapowskiego (1846-1923). W setną rocznicę śmierci. Przegląd Geologiczny, 70, 12: 883-887.
 • Skoczylas, J., Skoczylas, Ł., 2022 – Zróżnicowanie surowca skalnego i jego kulturowa ochrona w średniowiecznych brukach Starego Rynku w Poznaniu. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 58: 201-208.

2021

 • Skoczylas, J., 2021 – Działalność geologiczna Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX w. na przykładzie Brunona Józefa Szafarkiewicza (1821-1892). Przegląd Geologiczny, 69, 1: 55-59.
 • Skoczylas, J., 2021 – Problematyka górnictwa węgla w poglądach Stanisława Staszica. Zeszyty Staszicowskie, 12: 93-98.
 • Skoczylas, J., Skoczylas, Ł., 2021 – Kamienne bruki Chwaliszewa w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 69, 5: 312-315+329.

2020

 • Skoczylas, J., 2020 – Początki muzealnictwa geologicznego na ziemiach polskich. Przegląd Geologiczny, 68, 1: 21-24.
 • Skoczylas, J., Skoczylas, Ł. 2020 – Kamienne bruki Starego Rynku w Poznaniu jako element dziedzictwa kulturowego. Przegląd Geologiczny, 68, 6: 535-539.
 • Skoczylas, J., 2020 – Przyrodnicze i geologiczne zainteresowania Jana Amosa Komeńskiego (1592-1670) – w 350 rocznicę śmierci. Przegląd Geologiczny, 68, 7: 556-558.
 • Berkowski, B., Fedorowski, J., Skoczylas, J., 2020 – Geologia w Wielkopolsce – od przeszłości po współczesność. Przegląd Geologiczny, 68, 8: 620-627.
 •  Skoczylas, J., Skoczylas, Ł. 2020 – Kamienne bruki Górnego Miasta w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 68, 10: 774-779.

2019

 • Skoczylas, J., 2019 – Nauki geologiczne na wyższych uczelniach w okresie 20-lecia międzywojennego. W 100-lecie odzyskania niepodległości. Przegląd Geologiczny, 67, 1: 34-38.
 • Skoczylas, J., 2019 – Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego z gospodarką w okresie 20-lecia międzywojennego. W 100-lecie odzyskania niepodległości. Przegląd Geologiczny, 67, 4: 220-226.
 • Skoczylas, J., 2019 – Nauki geologiczne w Wielkopolsce. W 100-lecie akademickiej geologii w Poznaniu. Nauka Polska, 28 (53): 51-80.
 • Skoczylas, J., 2019 – Stulecie uniwersyteckiej geologii w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 67, 6: 449-453.
 •  Skoczylas, J., 2019 – Stulecie uniwersyteckiej geologii w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 67, 6: 449-453.

2018

 • Skoczylas, J., 2018 – O początkach terminu „geologia”. Przegląd Geologiczny, 66, 2: 102-106.
 • Skoczylas, J., 2018 – U korzeni polskiej geoturystyki. Przewodnik po Islandii Daniela Vettera (1592-1669), Przegląd Geologiczny, 66, 4: 235-239.
 • Skoczylas, J., Szczepaniak, M., 2018 – Znaki kamieniarskie interesującym obiektem badań interdyscyplinarnych. Przegląd Geologiczny, 66, 6: 361-363, 391.
 • Skoczylas, J., 2018 – Daniel Vetter (1592-1669) autorem pierwszego przewodnika turystycznego po Islandii. Analecta, 27, 1: 83-95.
 • Skoczylas, J., 2018 – O kształtowaniu się terminu „geologia”. Zeszyty Staszicowskie, 11: 127-134.
 • Skoczylas, J., 2018 – Początki organizacji badań geologicznych w okresie międzywojennym. W 100-lecie odzyskania niepodległości. Przegląd Geologiczny, 66, 11: 663-666.
 • Skoczylas, J., 2018 – Wkład polskich geologów do współpracy międzynarodowej w latach 1918-1939. W 100-lecie odzyskania niepodległości. Przegląd Geologiczny, 66, 11: 667-672.
 • Skoczylas, J., Jochemczyk, L., 2018 – Niektóre rezultaty badań petroarcheologicznych skalnego materiału budowlanego kościoła pw. św. Maurycego w Zawichoście. [In:] Tabaczyński, S., Wyczółkowski, D., Cyngot, D. (eds.): Origines Polonorum. Tom 12: Zawichost we wczesnym średniowieczu. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa: 209-216.
 • Skoczylas, J., 2018 – Pierwsza polska relacja z podróży na Islandię (1638) [w:] Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XX: Społeczne aspekty turystyki, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018: 9-21.

2017

 • Skoczylas, J., 2017 – Early Piast dynasty (10-11th century) stone architecture in western Poland in a geological context. Geological Quarterly, 61, 4: 765-770.
 • Skoczylas, J., 2017 – Wczesnopiastowskie problemy z wykorzystaniem surowców skalnych. Przegląd Geologiczny, 65, 7: 432-436.
 • Skoczylas, J., 2017 – Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym budownictwie. [In:] Różański, A. (ed.): Gemma Gemmarum. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 591-600.
 • Skoczylas, J., 2017 – Kamienne dziedzictwo wczesnopiastowskiej architektury. Slavia Anitiqua, LXVIII: 55-65.

2016

 • Skoczylas, J., 2016 – Kamień w Państwie Pierwszych Piastów. Wydawnictwo Naukowe CONTACT/ABC,  Gniezno: 1-80, 40 fot., ISBN 978-83-60287-13-7.
 • Skoczylas, J., 2016 – Z dziejów poszukiwania i prób eksploatacji węgla brunatnego w Jerce (Wielkopolska). Przegląd Górniczy, 2 (72): 82-87.
 • Skoczylas, J., Gunia, P., 2016 – Zastosowanie wiedzy geologicznej w archeologii. Przegląd Geologiczny, 9 (64): 734-738.
 •  Skoczylas, J., 2016 – Znaczenie eksploatacji piaskowca kwarcytowego z Brzeźna we wczesnym średniowieczu. [In:] Dobosz, J., Skoczylas, J., Płóciennik, T., Gruszczyński, M., Łojko, J., Łojko-Wojtyniak, P.: Koniński słup drogowy. Wydawnictwo Setidava, Konin: 39-54.
 • Skoczylas, J., 2016 – Wykorzystanie zasobów przyrody nieożywionej we wczesnośredniowiecznym Poznaniu i jego okolicach z perspektywy petroarcheologicznej. [In:] Kara, M., Makohonienko, M., Michałowski, A.: Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 247-256.
 • Skoczylas, J., 2016 – Kamień a okrągła rocznica chrztu Polski. Świat Kamienia, 3 (100): 66-69.
 • Skoczylas, J., 2016 – Wpływ „Ziemiorodztwa Karpatów” Stanisława Staszica na podręczniki Jana Chrzciciela Mottego. Zeszyty Staszicowskie, 10: 37-47.
 • Skoczylas, J., 2016 – Wpływ działalności Stanisława Staszica i Friedricha Redena na rozwój przemysłu na ziemiach polskich. Zeszyty Staszicowskie, 10: 84-92.

2015

 • Skoczylas, J., 2015 – Problematyka geologii węgla w dorobku Karola Bohdanowicza (1864-1947), w 150. rocznicę urodzin. Przegląd Górniczy, 4 (71): 97-101.
 • Skoczylas, J., 2015 – Zasługi Fryderyka Redena (1752-1815) w początkach rozwoju górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W 200. rocznicę śmierci, Przegląd Górniczy, 71, 7: 78-80.
 • Skoczylas, J., 2015 – Węgiel kamienny w „Ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski” (1815) Stanisława Staszica, Przegląd Górniczy, 71, 12: 147-150.
 • Skoczylas, J., 2015 – O „Zofiówce” w „Przyjacielu Ludu”. [In:] Halec, M. (ed.): „Przyjaciel Ludu” 1834-1849. W 180. rocznicę ukazania się pierwszego numeru. Wydawnictwo Cicel. Leszno: 23-28. ISBN 978-83-61681-10-6, ISBN 978-83-60876-52-7.
 • Skoczylas, J., 2015 – Starożytny grobowiec tracki. Świat Kamienia, 2 (93): 50-52.

2014

 • Sachanbiński, M., Kóčka-Krenz, H., Skoczylas, J., Girulski, R., 2014 – Gems tones from the ducal part of the fortified settlement of Poznań (10th/11th century) in the light of gemological studies and micro-Raman spectroscopy. Slavia Antiqua, 55: 145-169.
 • Skoczylas, J., 2014 – Gipsowe zaprawy murarskie w początkach państwa polskiego. Slavia Antiqua, 55: 171-178.
 • Zambrzycki, P., Skoczylas, J., Tałuć, K. 2014 – Marina el-Alamein: Conservation of Architectural Decoration and Geological Study in Aid of Conservation. Polish Archaeology in the Mediterranean, 23/1: 78-86.
 • Skoczylas, J. 2014 – Petroarchaeology in Poland: The cooperation of geologists and archaeologists (with a particular focus on Greater Poland). [In:] Michalska D., Szczepaniak M. (eds.): Geoscience in Archaeometry. Methods and case studies.  Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań: 187-199.
 • Skoczylas, J. 2014 – Geological sciences achievements applied to archaeology. [In:] Michalska D., Szczepaniak M. (eds.): Geoscience in Archaeometry. Methods and case studies. Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań: 179-186.
 • Skoczylas, J., 2014 – Formy i rezultaty współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z przemysłem i gospodarką w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przegląd Górniczy, 70, 2: 25-30.
 • Skoczylas, J., 2014 – J. A. Komeński (1592-1670) a rozwój nauk o Ziemi w Wielkopolsce. Przegląd Górniczy, 70, 4: 119-123.
 • Skoczylas, J., 2014 – O działalności Staszycówki w Ludwikowie koło Poznania. Zeszyty Staszicowskie, 9: 123-132.
 • Skoczylas, J., 2014 – Jan Amos Komeński (1592-1670), wielki pedagog i prekursor turystyki [w:] Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XII: Turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014: 159-164.
 • Skoczylas, J., 2014 – Kamieniarska atrakcja obok Szlaku Piastowskiego. Świat Kamienia, 2 (87): 76-77.
 • Skoczylas, J., 2014 – Skalne krajobrazy Parku Narodowego Canaima. Świat Kamienia, 3 (88): 68-71.
 • Skoczylas, J., 2014 – Kamienna architektura Fortalezy w Brazylii. Świat Kamienia, 4 (89): 36-38.
 • Skoczylas, J., 2014 – Podziemia katedry w Gnieźnie – cz.1. Świat Kamienia, 5 (90): 70-73.
 • Skoczylas, J., 2014 – Podziemia katedry w Gnieźnie – cz.2. Świat Kamienia, 6 (91): 44-47.

2013

 • Skoczylas, J., 2013 – Rozwój poglądów na zakres współpracy teorii i praktyki w geologii w latach 1918-1939. Przegląd Górniczy, 69, 5: 138-142.
 • Skoczylas, J., 2013 – Dorobek nauk geologicznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przegląd Górniczy, 69, 7: 106-111.
 • Skoczylas, J., 2013 – Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – prekursor of tourist industry, emitent geologist and discoverer. [In:] Mikołajdczak, A. W., Dymczyk, R. (eds): Tourism in the circle of the European Culture. Humanistic and Interdisciplinary Research Group AMU, Gniezno: 82-96. ISBN: 978-83-7980-001-8.
 • Skoczylas, J., 2013 – Zagadnienie pochodzenia marmurów z Novae. [In:] Biernacki, A.B., Czerner, R., (eds): Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia – architektura – życie codzienne. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1: 97-104.
 • Skoczylas, J., 2013 – Wykorzystanie surowców skalnych w Mezji Dolnej w czasach rzymskich na przykładzie Novae. [In:] Biernacki, A.B., Czerner, R., (eds): Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia – architektura – życie codzienne. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1: 121-138.
 • Skoczylas, J., 2013 – Eksploatacja i użytkowanie wapienia organogeniczno-detrytycznego w Mezji Dolnej. [In:] [In:] Biernacki, A.B., Czerner, R., (eds): Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia – architektura – życie codzienne. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1: 139-142.
 • Skoczylas, J., 2013 – Karol Bohdanowicz (1864-1947) – wielki geolog, odkrywca i prekursor turystyki. [In:] Młynarczyk, Z., Zajadacz, A., (eds): Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Wybrane przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 10: 9-21.
 • Skoczylas, J., 2013 – Petroarcheologiczne badania nad proweniencją surowców skalnych starożytnego Chersonezu na Krymie. Górnictwo i Geologia, 8, 1: 89-99.
 • Skoczylas, J., 2013 – Wykorzystanie surowców skalnych w początkach Państwa Polskiego w Gnieźnie. Górnictwo i Geologia, 8, 1: 101-111.
 • Skoczylas, J., 2013 – Kamień w architekturze Angkoru w Kambodży (cz. 1). Świat Kamienia, 2 (81): 76-79.
 • Skoczylas, J., 2013 – Kamień w architekturze Angkoru w Kambodży (cz. 2). Świat Kamienia, 3 (82): 72-75.
 • Skoczylas, J., 2013 – Kamienny Dubaj. Świat Kamienia, 5 (84): 72-75.
 • Skoczylas, J., 2013 – Kamienne centra handlowe Dubaju. Świat Kamienia, 6 (85): 64-67.

2012

 • Skoczylas, J., 2012 – Dawne informacje o poszukiwaniach soli w Wielkopolsce i na Kujawach, Przegląd Górniczy, 68, 6: 56-62.
 • Skoczylas, J., 2012 – Geologiczne poszukiwania węgla brunatnego w Wielkopolsce w okresie międzywojennym. Przegląd Górniczy, 68, 5: 36-43.
 • Skoczylas, J., 2012 – Postępy badań geologicznych na Górnym Śląsku w okresie 20-lecia międzywojennego. Przegląd Górniczy, 68, 2: 60-69.
 • Skoczylas, J., 2012 – The Role and Significance of Stone in Man’s History on the Example of Khersones and Sevastopol. [In:] Dines, W.A. (ed.): Gorod sławy i pokłonienia, Saratowski Gosudarstwiennyj Socjalno-Ekonomiczeski Uniwersytet. Sewastopolski Filiał, Sewastopol: 340-344.
 • Skoczylas, J., 2012 – Początki geologii. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek, G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012: 46-64.
 • Kaniecki, A., Skoczylas, J., 2012 – Podróżnicy – geografowie i geolodzy. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 65-73.
 • Skoczylas, J., 2012 – Nauki o Ziemi na Wszechnicy Piastowskiej i Uniwersytecie Poznańskim (1919-1939. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 104-115.
 • Kaniecki, A., Ludwiczak, I., Piotrowska, I., Skoczylas, J., 2012 – Działalność okupacyjna poznańskich geografów i geologów. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 119-124.
 • Kaniecki, A., Ludwiczak, I., Piotrowska, I., Skoczylas, J., 2012 – Geografowie i geolodzy niemieccy. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 125-127.
 • Skoczylas, J., 2012 – Geografia i geologia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (1945-1951). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 147-151.
 • Skoczylas, J., 2012 – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (1951-1984). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 193-199.
 • Skoczylas, J., 2012 – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (1984-2010). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek, G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 273-277.
 • Skoczylas, J., 2012 – Działalność dydaktyczna w latach 1919-2010. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 347-348.
 • Skoczylas, J., 2012 – Lapidarium. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 419-423.
 • Skoczylas, J., 2012 – Referaty PTG. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 433.
 • Skoczylas, J., 2012 – Historia i dorobek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek ,G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I: Historia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 449-451.
 • Skoczylas, J., 2012 – Franciszek Chłapowski (1846-1923). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek, G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom II: Biografie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 26-30.
 • Skoczylas, J., 2012 – Wilhelm Friedberg (1873-1941). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek, G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom II: Biografie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 31-34.
 • Skoczylas, J., 2012 – Kazimierz Wójcik (1875-1937). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek, G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom II: Biografie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 35-39.
 • Skoczylas, J., 2012 – Bohdan Świderski (1892-1943). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek, G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom II: Biografie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 65-67.
 • Skoczylas, J., 2012 – Anna Czekalska (1892-1990). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek, G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom II: Biografie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 147-151.
 • Skoczylas, J., 2012 – Wojciech Grocholski (1920-2000). [In:] Marciniak, M., Czyż, T., Kaniecki, A., Kostrzewski, A., Skoczylas, J., Ludwiczak, I., Rozmiarek, G., Stępska, W., Wysokińska, A., Zwoliński, J. (eds): Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom II: Biografie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 178-182.
 • Skoczylas, J., 2012 – Kamień w początkach Państwa Polskiego. Świat Kamienia, 2 (75): 42-46.
 • Skoczylas, J., 2012 – Kamień w rezydencji Piastów. Świat Kamienia, 4 (77): 58-63.
 • Skoczylas, J., 2012 – Wczesnośredniowieczne kamienne kościoły w Lubiniu. Świat Kamienia, 5 (78): 56-59.

2011

 • Skoczylas, J., 2011 – Dzieje badań geologicznych w Wielkopolsce do 1939 roku. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geologia nr 22, Poznań: 1-149, 43 fot.
 • Skoczylas, J., 2011 – Początki górnictwa w Wielkopolsce i geologiczno-górnicza działalność Józefa Zwierzyckiego. Przegląd Górniczy, 66, 12: 130-137.
 • Skoczylas, J., 2011 – Turystyczne atrakcje Sri Lanki. [In:] Besedina, W.F., Muzyczenko, A.S. (eds.): Ekomika Ukrainy. Problemy a perspektywy innowacyjnego rozwoju, Wydawnictwo Ministerstwa Ekonomiki Ukrainy, Kijów: 284-287.
 • Szczepanowska, K., Szczepanowska, E., Skoczylas, J. 2011 – Wybrane klasycystyczne założenia pałacowo-parkowe w Wielkopolsce oraz w Berlinie i Brandenburgii w aspekcie zagospodarowania turystycznego. [In:] Młynarczyk, Z., Zajadacz, A., Matuszewska, D. (eds): Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VIII: Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 143-154.
 • Skoczylas, J., 2011 – Petrografia wobec wyzwań współczesnej turystyki i przemysłu kamieniarskiego. Górnictwo i Geologia, 6, 4: 71-82.
 • Skoczylas, J., 2011 – Angkor – światowe dziedzictwo architektury kamiennej i geoturystyki. Górnictwo i Geologia, 6, 4: 83-98.
 • Skoczylas, J., Szczepaniak, M., 2011 – Zasoby przyrody w turystyce w programie nauczania. Scripta Comeniana Lesnensia, 9: 15-18.

2010

 • Skoczylas, J., 2010 – Reperkusje Pokłosia Staszicowskiego. Zeszyty Staszicowskie, 7: 337-344.
 • Skoczylas, J., 2010 – Kamienna Sri Lanka. Świat Kamienia, 6 (67): 114-117.
 • Skoczylas, J., 2010 – Wykorzystanie surowców skalnych w Novae i Iatrus nad Dunajem. [In:] Kościuk, J. (ed.): Non Solum Villae. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 293-299.
 • Skoczylas, J., 2010 – Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – wielki geolog, odkrywca i prekursor turystyki. [In:] Młynarczyk, Z., Zajadacz, A. (eds): Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VII: Aspekty społeczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-17.
 • Skoczylas, J., 2010 – Geologiczne problemy epoki kamienia w Wielkopolsce, Kujawach i na Pomorzu. [In:] Fudziński, M., Paner, H. (eds): Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk: 37-46.
 • Skoczylas, J., 2010 – Kamienne dachy Norwegii i Wielkiej Brytanii. Świat Kamienia, 4 (65): 112-115.
 • Skoczylas, J., 2010 – Kamień w kulturze Chin. Świat Kamienia, 2 (63): 108-111.

2009

 • Skoczylas, J., 2009 – Adaptacja kamieniolomu wapieni dla potrzeb turystyki na przykładzie Malty i Egiptu. Problemy ekologii krajobrazu, 24: 173-182.
 • Skoczylas, J., 2009 – O popularyzacji nauk o Ziemi. [In:] Jakubowski, K. J., Skoczylas, J., Ziomek, J., (eds): Akademickie muzea geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 35-44.
 • Skoczylas, J., 2009 – Kamienna architektura atrakcją turystyczną Kuby. Problemy ekologii krajobrazu, 25: 63-72.
 • Skoczylas, J., 2009 – Drogi i bezdroża początków geologii w Polsce niepodległej. Przegląd Geologiczny, 57, 5: 364-369.
 • Skoczylas, J., 2009 – Polska kartografia geologiczna w XX-leciu międzywojennym. Przegląd Geologiczny, 57, 5: 369-374.
 • Skoczylas, J., 2009 – Dzieje wielkopolskich kolekcji geologicznych. Przegląd Geologiczny, 57, 7: 572-575.
 • Skoczylas J., 2009 – Katastrofy, klęski, epidemie, wojny – aspekt geologiczny. Funeralnia Lednickie, 10: 15-23.
 • Skoczylas, J., 2009 – Co to jest petroarcheologia?. [In:] Brzostowicz, M., Wrzesiński, J. (eds): Człowiek i przyroda w średniowieczu. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań-Ląd: 86-91 .
 • Skoczylas, J., 2009 – Romańskie kamienne kościoły w Lubiniu trwałą formą zapisu działalności człowieka. Środowisko i kultura, 6: 103-106.

2008

 • Skoczylas, J., 2008 – Człowiek i kamień. Polska Akademia Nauk. Warszawa: 1-16, fot. 34.
 • Skoczylas, J. 2008 – The use of the Brzezno sanstone in the medieval building industry of Wielkopolska (Greater Poland). [In:] Přichystal, A., Krmíček, L., Halavínová, M. (eds): Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century, Ústav geologických ved PřF MU v Brne, Moravské zemské museum, Brno: 137-142, ISBN 978-80-7028-324-0
 • Majerowicz, A., Skoczylas, J., 2008 – Zarys badań petroarcheologicznych na przykładzie wybranych przedmiotów z wykopalisk zachodniej Polski. [In:] Přichystal, A., Krmíček, L., Halavínová, M. (eds): Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century, Ústav geologických ved PřF MU v Brne, Moravské zemské museum, Brno: 25-38, ISBN 978-80-7028-324-0.
 • Sachanbiński, M., Kóčka-Krenz, H., Skoczylas, J., Girulski, R., 2008 – Wstępne dane o kamieniach szlachetnych z książęcej części grodu poznańskiego (X/XI wiek) w świetle badań gemmologicznych. [In:] Přichystal, A., Krmíček, L., Halavínová, M. (eds): Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century. Ústav geologických ved PřF MU v Brne, Moravské zemské museum, Brno: 133-135, ISBN 978-80-7028-324-0.
 • Skoczylas, J., 2008 – Adaptacja dawnego kamieniołomu na Malcie dla potrzeb turystyki. Geoturystyka, 1 (12): 41-48.
 • Skoczylas, J., Żyromski M., 2008. The stonemason’s signs in the social and political context. Tyragetia, 2 (17): 113-116.
 • Skoczylas, J., 2008 – Makroskopische Analyse der in Iatrus verwendeten Steine und Uberlegungen zu ihrer Herkunft. [In:] von Bulow, et all. Verlag Philip von Zabern, Mainz am Rhein 2007-2008: Iatrus-Krivina, 6: 457-466.
 • Kopczyński, K., Skoczylas, J., 2008 – Krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Próba ujęcia interdyscyplinarnego. Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-123, 45 fot.
 • Skoczylas, J., 2008 – Muzeum kamieniarstwa i górnictwa odkrywkowego na Malcie. Świat Kamienia, 3 (52): 80-83, 156.

2007

 • Skoczylas, J., 2007 – Współczesne wyrobiska na obszarze Marina el-Alamein w Egipcie i problemy ich zagospodarowania. Górnictwo odkrywkowe 49, 7: 94-97.
 • Skoczylas, J., 2007 – Interakcje człowiek-środowisko w perspektywie studiów interdyscyplinarnych. Aspekt geologiczny. [In:] Makohonienko, M., Makowiecki, D., Kurnatowska, Z. (eds): Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1: 93-102.
 • Skoczylas, J., Żyromski, M., 2007 – Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej. Wydanie drugie. Naukowe UAM, Poznań: 1-178, 5 ryc., 19 fot.
 • Skoczylas, J., Żyromski, M., 2007 – The symbolic aspect of the marble elements in medieval churches in Chersonez. [In:] Sacrum et profanum. Sevastopol, 2: 145-147.
 • Choiński, A., Skoczylas, J., 2007 – Osobliwości kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie. [In:] Kościół w Mielnie jako miejsce kultu i zabytek, Poznań: 13-22.

2006

 • Kopczyński, K., Skoczylas, J., 2006 – Kamień w religii, kulturze i sztuce. Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-148, 39 fot.
 • Skoczylas, J., Żyromski, M., 2006 – The Petroarchaeological Study of Origin of the Marble in the Roman City of Novae. Eirene, 42: 191-194.
 • Skoczylas,, Zielinski, P., 2006 – Znaki kamieniarskie a początki średniowiecznego kamieniarstwa. Świat kamienia, 6 (43): 138-141.
 • Skoczylas, J., 2006 – Złoża kopalin użytecznych w dziejach Pałuk. Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, 6: 41-5
 • Skoczylas, J., 2006 – Niektóre aspekty gospodarki surowcami skalnymi w początkach państwa polskiego na ziemiach Wielkopolski. Gospodarka surowcami mineralnymi, 22, 3: 235-242.
 • Skoczylas, J., 2006 – Kamienne elementy dziedzictwa narodowego w lapidarium na Morasku. [In:] Dziedzictwo narodowe w regionie. Poznań: 61-67.

2005

 • Skoczylas, J., Żyromski M., 2005 – Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-178, 5 ryc., 19 fot.
 • Skoczylas, J., Michniewicz, J. 2005 – Średniowieczne zaprawy murarskie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. [In:] Koćka-Krenz H. (ed.): Poznań we wczesnym średniowieczu. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 5: 147-159.
 • Skoczylas, J. 2005 – Wykorzystanie surowców skalnych we wczesnoromańskiej architekturze na Ostrowie Tumskim. [In:] Koćka-Krenz H. (ed.): Poznań we wczesnym średniowieczu. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 5: 111-122.
 • Skoczylas, J. 2005 – Ochrona przyrody i petroarcheologia w geoturystyce. [In:] Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej – Górnictwo, Gliwice, 269: 267-273.
 • Skoczylas, J., Kryza, R., Kryza, G., 2005 – Kamienne zabytki Krymu (II). Skalne miasta i krymska riwiera. Świat kamienia, 6 (37): 34–38.
 • Skoczylas, J., Kryza, R., Kryza, G., 2005 – Kamienne zabytki Krymu. cz. I. Chersonez Taurydzki. Świat kamienia 3 (34): 95–99.
 • Skoczylas, J., Kryza, R., Kryza, G., 2005 – Azja Mniejsza. Tysiąclecia cywilizacji zapisane w kamieniu. cz. Proconessos – Marmara Adasi – wyspa – kamieniołom. Świat kamienia, 2 (33): 94–99.
 • Kryza, R., Kryza, G., Skoczylas, J., 2005 – Azja Mniejsza. Tysiąclecia cywilizacji zapisane w kamieniu. cz. Od Bizancjum do Stambułu. Świat kamienia, 1(32): 96–101.

2004

 • Skoczylas, J., 2004 – Użytkowanie surowców skalnych w Chersonezenie Taurydzkim. [In:] Biernackiego, A. B., Klenina, E. J., Ryżow, S. G. (eds): Architektura wczesnobizantyjskich budowli sakralnych Chersonezu Taurydzkiego. Tom I, Wczesnobizantyjskie budowle sakralne Chersonezu Taurydzkiego. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 209-241.
 • Skoczylas, J., 2004 – Petroarcheologia i jej zastosowanie w badaniach nad wykorzystaniem surowca skalnego w neolicie zachodniej części Niżu Polskiego. [In:] Abłamowicz, D., Śnieszko, Z. (eds): Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej, Katowice: 109 – 117.
 • Skoczylas, J., 2004 – A General review of the neolithic in the continent. A review of the raw materials used; regional aspects, Poland. Slovak Geological Magazin., 10, 1-2, 73-80.
 • Skoczylas, J., Mrozek, M., Kasprzak M. 2004 – O początkach związków geologii z kamieniarstwem. Przegląd Geologiczny, 52, 12: 1139-1141.
 • Skoczylas, J., 2004 – O działalności Towarzystwa „Staszyc” w Wielkopolsce. Zeszyty Staszicowskie, 4: 241-246.
 • Skoczylas, J., 2004 – Historia poszukiwań, eksploatacji i użytkowania bogactw mineralnych. Świat kamienia, 1: 118 -121.
 • Skoczylas, , 2004 – Petroarcheologia i jej znaczenie dla rozwoju nauk geologicznych. Prace Komisji Naukowych PAN. Oddział w Katowicach, 28: 170-172.
 • Kryza, R., Kryza, G., Skoczylas, J., 2004 – Azja Mniejsza. Tysiąclecia cywilizacji zapisane w kamieniu. Cz. III. Kapadocja. Świat kamienia, 6: 96–100.
 • Kryza, R., Kryza, G., Skoczylas, J., 2004 – Azja Mniejsza. Tysiąclecia cywilizacji zapisane w kamieniu. Cz. II. Grecy, Rzymianie, początki chrześcijaństwa. Świat kamienia, 5: 96 –98.
 • Kryza, R., Kryza, G., Skoczylas, J., 2004 – Azja Mniejsza. Tysiąclecia cywilizacji zapisane w kamieniu. Cz.I. Osadnictwo epoki kamiennej i świat Hetytów. Świat kamienia, 4 : 108 –111.

2003

 • Kłysz, P., Skoczylas, J., 2003 – Oblicze naszej planety. Geologia i geomorfologia w zarysie. Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-272, 90 ryc., 16 fot. + wklejka.
 • Skoczylas, J., 2003 – Polacy i polscy studenci geologii i mineralogii we Wrocławiu i na Uniwersytecie Wrocławskim do 1945 roku. [In:] Grodzicki, A. (ed.): Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811- 2003, Wyd. UWr., Wrocław: 44-50.
 • Skoczylas, J., Grala, K., 2003 – The ancient marble of Proconnesos. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Novensia, 14: 205-220.
 • Biernacki, B., Skoczylas, J., 2003 – The classification of rock material in juxtaposition with the typology of capitals in Novae. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Novensia, 14: 197-203.
 • Bülow, G., Skoczylas, J., Wachtel, K., 2003 – Zwei neue Bildsteine aus Iatrus als gegenstand interdisziplinärer. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Novensia, 14: 251-262.
 • Skoczylas, J., 2003 – Renesans zainteresowania darniowymi rudami żelaza. Przegląd Geologiczny, 51, 3: 210-212.
 • Skoczylas, J., 2003 – Jan Jonston a początki geologii Wielkopolsce. [In:] Konior, A. (ed.): Europejskość myśli i twórczości naukowej Jana Jonstona po czterech wiekach, Leszno: 66-70.
 • Skoczylas, J., 2003 – Bogactwa mineralne Krymu. Świat Kamienia, 1: 106-107.
 • Skoczylas, J., Żyromski, M., 2003 – Symbolika kamienia w architekturze miast. Przegląd Geologiczny, 51, 3: 212-214.
 • Skoczylas, J., Żyromski, M., 2003 – Symbolika kamienia w okresach transformacji. Świat Kamienia, 1: 116-118.
 • Grala, K., Skoczylas J., 2003 – Antyczne kamieniołomy Proconnesos. Zarys problematyki. „Folia Praehistorica Posnaniensia” T.XII/XIII, 2002/2003. Poznań: 313-328.
 • Skoczylas, J., 2003 – Marina El Alamein w świetle badań petroarcheologicznych. Streszczenia referatów OP PTG, 12: 33-42.
 • Skoczylas, J., 2003 – Użytkowanie surowców skalnych w neolicie na ziemiach polskich. [In:] FNP dla archeologii. Podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO. Lublin: 37-40.
 • Skoczylas, J., 2003 – Wykorzystanie piaskowca z Brzeźna we wczesnośredniowiecznym budownictwie. [In:] FNP dla archeologii. Podsumowanie programów TRAKT I ARCHEO. Lublin: 40-44.
 • Skoczylas, J., 2003 – 30-lecie utworzenia Koła Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Streszczenia referatów OP PTG, 12: 5-12.

2002

 • Skoczylas, J., 2002 – Petroarcheologiczne badania w Marina El Alamein w Egipcie. Przegląd Geologiczny, 50, 12: 177-180.
 • Skoczylas, J., 2002 – O działalności Stanisława Staszica na łamach Tygodnika Ilustrowanego „Lech”. Zeszyty Staszicowskie, 3: 59-67.
 • Skoczylas, J., 2002 – Archiwalia Ignacego Domeyki w Poznaniu. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 21: 181-188.
 • Skoczylas, J., 2002 – Budowa geologiczna i surowce mineralne okolic Pałuk. Kronika Wielkopolski, 3: 5-13.
 • Skoczylas, J., Grala, K., 2002 – Problemy ochrony śladów antycznej działalności kamieniarskiej na wyspie Marmara (Prokonnessos). Ochrona Zabytków, 54, 3: 59-67.
 • Biernacki, A., Skoczylas, J., 2002 – The classification of rock material In juxtaposition with the typology of the inscriebed pedestals In Novae. [In:] The Romanian and late Roman City. Sofia: 203 -210.
 • Chachlikowski, P., Skoczylas, J., 2002 – Exploration of stone raw-materials in stone industry of late-neolithic communities of Lowland Poland (Niż Polski). Prospects for further petroarchaeological studies in the Kujawy Region. Przegląd Archeologiczny, 49: 17-34.
 • Skoczylas, J., 2002 – Użytkowanie surowców skalnych na Krymie. Streszczenia referatów OP PTG, 11: 11-14.
 • Skoczylas, J., 2002 – Wykorzystanie piaskowców z okolic Lwówka Śląskiego w wczesnośredniowiecznym Lubiniu koło Gostynia. [In:] Rola kamieni szlachetnych i budowlanych w architektonicznym rozwoju regionu. Lwówek Śląski: 11-16.
 • Skoczylas, J., Grala, K., 2002 – Poszukiwania marmuru Proconessos w Turcji. Streszczenia referatów OP PTG, 11: 5-10.

2001

 • Skoczylas, J., 2001 – Zróżnicowanie użytkowania czwartorzędowych surowców skalnych w Wielkopolsce w neolicie i we wczesnym średniowieczu. [In:] Karczewski, A., Zwoliński Z. (eds): Funkcjonowanie geosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych- Monitoring, Ochrona, Edukacja. Poznań: 491-501.
 • Skoczylas, J., 2001 – Kopalnictwo. Brytannica. Edycja polska, Wyd. Kurpisz, Poznań, 21: 179-183.
 • Chachlikowski, P., Skoczylas, J., 2001 – Petroachaeological research on neolithic stone raw-materials in Niż Polski (Lowland Poland).The Kujawy regional perspective. Slovak Geological Magazine 7, 4: 381-392.
 • Chachlikowski, P., Skoczylas, J., 2001 – Pochodzenie i użytkowanie surowców kamiennych spoza Niżu Polskiego w neolicie i we wczesnej epoce brązu na Kujawach. Fontes Archaeologici Posnanienses, 39: 163-190 .
 • Górska, M., Meyer, K.D., Rutkowski, J., Skoczylas J., 2001 – Uwagi na temat subiektywizmu w oznaczaniu kwarcytów w osadach czwartorzędowych. [In:] Geneza , litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. III. Wyd. UAM, Poznań, Seria Geografia, 64: 175-186.
 • Majerowicz, A., Skoczylas, J., 2001 – Petroarcheologia i rozwój jej badań we wschodniej Wielkopolsce. Przegląd Geologiczny, 49, 6: 495-498.

2000

 • Skoczylas, J., 2000 – Wstęp do geologii. Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydanie II poprawione. Poznań: 1-198.
 • Skoczylas, J., 2000 – Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza, jako materiału budowlanego. Ochrona Zabytków, 53: 206-209.
 • Skoczylas, J., 2000 – Zastosowanie darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. Przegląd Geologiczny, 48: 741-742.
 • Skoczylas, J., 2000 – Poszukiwanie eksploatacja i wykorzystanie darniowych rud żelaza do czasów działalności Stanisława Staszica. Zeszyty Staszicowskie, 2: 107-112.
 • Skoczylas, J., Szalewska, E., 2000 – Zastosowanie łupków dachówkowych w architekturze środkowego Pomorza. Przegląd Geologiczny, 48: 126-129 i 187.
 • Skoczylas, J., Szalewska, E., 2000 – Łupki dachówkowe w architekturze na Pomorzu Środkowym. Ochrona zabytków, 53: 198-205.
 • Skoczylas, J., Jochemczyk, L., Foltyn, E. M., Foltyn, E., 2000 – Neolithic serpentynite tools of west-central Poland and Upper Silesia. Kristalinikum, 26: 157-166.
 • Skoczylas, J., Sylwestrzak, H., Walendowski, H., 2000 – Renesans poszukiwań, eksploatacji i zastosowania łupków dachówkowych. Przegląd Geologiczny, 48: 743-747.
 • Biernacki, A., Skoczylas, J., 2000 – The classification of rock material in juxtapozition with the typology of the inscriebed pedestals in Novae. [In:] International Conference the Roman and the date Roman City. Veliko Tyrnowo: 41-43.
 • Foltyn, E.M., Foltyn, E., Jochemczyk, L., Skoczylas, J., 2000 – Basalte und Nephrite im Neolithikum Mitel-Westpolens und der oberschliesischen Region. Kristalinikum, 26: 67-81.
 • Skoczylas, J., Walendowski, H., 2000 – Wykorzystanie surowców skalnych w architekturze Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. [In:] Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski, Poznań: 377 -387.
 • Michniewicz, J., Skoczylas J., 2000 – Analiza zapraw budowlanych pochodzących z pozostałości murów kościoła p.w. św. Mikołaja w Gieczu. Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski, Poznań: 316-320.

1999

 • Skoczylas, J., 1999 – Wstęp do geologii. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań: 1-180.
 • Ratajczak, T., Skoczylas, J., 1999 – Polskie darniowe rudy żelaza. Wydawnictwo Naukowe I. G. S. M. E PAN. Kraków: 1-123.
 • Skoczylas, J., 1999 – Użytkowanie surowców skalnych we wczesnośredniowiecznym Wolinie. Przegląd Geologiczny, 47: 238-240.
 • Skoczylas, J., Das Gestein aus dem Steinbruch von Chotnica und die architektonischen Elemente in den romischen Bauwerken von Niedermosien. [In:] Des Limes der Unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Sofia: 127-131.
 • Skoczylas, J., 1999 – Poszukiwania ropy naftowej na Niżu Polskim. W 65-lecie gorączki naftowej w Kcyni. Przegląd Geologiczny, 47: 438-439.
 • Skoczylas, J., 1999 – Geologia. Brytanica. Edycja Polska. Wyd. Kurpisz 13: 1-321.
 • Skoczylas, J., 1999 – Struktura nauk geologicznych. Brytanica. Edycja Polska. Wyd. Kurpisz 13: 321-323.
 • Skoczylas, J., 1999 – Historia rozwoju geologii. Brytanica. Edycja Polska. Wyd. Kurpisz 13: 323-325.
 • Skoczylas, J., 1999 – Geologia w Polsce. Brytanica. Edycja Polska. Wyd. Kurpisz 13: 325-326.
 • Skoczylas, J., Walendowski, H., 1999 – Rola kamienia w architekturze Ostrowa Tumskiego. Kronika miasta Poznania, 2: 346-355.
 • Majerowicz, A., Skoczylas, J., Wójcik A., 1999 – Petroarcheologia i jej rozwój na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 47: 638-643.

1998

 • Skoczylas, J., 1998 – Studia nad pochodzeniem surowców skalnych użytkowanych w przeszłości. Ochrona Zabytków, 51: 38-43.
 • Skoczylas, J. 1998 – Zakres, możliwości i rezultaty badań metodami geologicznymi archeologicznych zabytków kamiennych. [In:] Nauki Przyrodnicze i fotografia lotnicza w Archeologii. Bibliotheca Archaeologici Posnansienses, 9: 418-426.
 • Skoczylas, J., 1998 – Recepcja działalności Stanisława Staszica w niektórych publikacjach w Wielkim Księstwie Poznańskim. Zeszyty Staszicowskie, 1: 69-81.
 • Skoczylas, J., Walendowski, H., 1998 – Kamień w zabytkowej architekturze Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 46: 1146-1152.
 • Skoczylas, J., Walendowski, H., 1998 – Wykorzystanie surowców skalnych w architekturze Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Ochrona Zabytków, 4: 418-426.
 • Górska, M., Meyer, K.M, Rutkowski, J. Skoczylas, J., 1998 – Uwagi na temat subiektywizmu w oznaczaniu kwarcytów w osadach czwartorzędowych. III Seminarium. Geneza. Litologia i Stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań: 45-46.
 • Skoczylas J., 1998 – Surowce skalne w architekturze miast i warowni I Legionu Italskiego. Streszczenia referatów wygłoszonych w 1997 roku, Poznań: 7: 8-13.
 • Skoczylas, J., Walendowski, H., 1998 – Kamień w architekturze Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Streszczenia referatów OP PTG, Poznań, 7: 55-64.

1997

 • Skoczylas, J., 1997 – Bogactwa mineralne Wielkopolski. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A. 48: 111- 120.
 • Skoczylas, J., 1997 – Petroarcheologiczne badania w pracach archeologicznych na terenie Wielkopolski. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią”. Seria A. 48: 121-128.
 • Skoczylas, J., 1997 – Kwestia eksploatacji i użytkowania wapienia organogeniczno – detrytycznego w Dolnej Mezji. Sympozjum Konserwatorsko – naukowe. Ochrona Środowiska- Ochrona Zabytków. Warszawa – Janowiec: 93-97.
 • Skoczylas, J., 1997 – Użytkowanie surowców skalnych w średniowiecznych budowlach Lubinia koło Gostynia. Sympozjum Konserwatorsko-Naukowe. Ochrona Środowiska – Ochrona Zabytków. Warszawa-Janowiec: 98-111.
 • Skoczylas, J., 1997 – Petroarcheologiczne badania w pracach archeologicznych na terenie Wielkopolski. Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią. Seria A 48: 121-128.

1996

 • Skoczylas, J., 1996 – Budowa Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, II, 1-343.
 • Kulczycka-Leciejewiczowa, A., Majerowicz, A., Prinke, A., Skoczylas, J., Wojciechowski, W., 1996 – Opis zabytków kamiennych. Propozycja standaryzacji. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, 96: 1-66.
 • Skoczylas, J., 1996 – Surowce skalne romańskich budowli Lubinia. [In:] Opactwo Benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia. Poznań: 58-75.
 • Skoczylas, J., 1996 – Wykorzystanie surowców skalnych w średniowiecznej architekturze Lubinia koło Gostynia. Geologos 1: 203-215.
 • Skoczylas, J., 1996 – Z dziejów badań geologicznych w Wielkopolsce. [In:] Stanisław Staszic. Materiały Sesji Staszicowskiej. Piła, 19-20 września 1995. Poznań: 187-218.
 • Skoczylas, J., 1996 – Niedoceniane bogactwa mineralne Wielkopolski: Kronika Wielkopolski, 4 (79): 5-15.
 • Skoczylas, J., 1996 – Surowce skalne romańskich budowli Lubinia. [In:] Opactwo Benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia. Poznań: 58-75.
 • Skoczylas, J., Stanczew, D., 1996 – Wapienie materiałem budowlanym trackiego grobowca w okolicy Borowa w Bułgarii. Przegląd Geologiczny, 44, 12: 1187-1188.

1995

 • Skoczylas, J., 1995 – Karol Bohdanowicz (1864-1947). Journal of Mineral Resources, 2: 15-87.
 • Skoczylas, J., 1995 – Surowce skalne średniowiecznych obiektów sakralnych Łekna (stanowisko nr 3) na tle budowy geologicznej regionu. Studia i Materiały do Dziejów Pałuk. Poznań: 183 -199.
 • Skoczylas, J., 1995 – Differentation of the rock material at Novae in the light of petrographic investigation. Zeszyty Naukowe UAM, seria Archeologia nr 43. Novae Studies and Materials 1: 91-99.
 • Skoczylas, J. 1995 – Wykorzystanie dróg wodnych w średniowieczu w Wielkopolsce. Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich. Poznań, 1: 42-46.
 • Skoczylas, J., 1995 – Wykorzystanie surowców skalnych we wczesnośredniowiecznej architekturze monumentalnej Wielkopolski. Ochrona Zabytków, 48, 1: 73-76.
 • Skoczylas, J., 1995 – Budowa geologiczna. Krotoszyn. Krotoszyn-Poznań, 27-30.
 • Skoczylas, J., 1995 – Z dziejów badań geologicznych w Wielkopolsce. Stanisław Staszic. Materiały Sesji Staszicowskiej. Piła 19-20.września 1995. Poznań: 187-218.
 • Skoczylas, J., 1995 – Kopalnictwo w południowej Wielkopolsce. Kronika Wielkopolski, 3: 45-55.
 • Skoczylas, J., Jochemczyk, L., 1995 – On marbles and other carbonate materials. Zeszyty Naukowe UAM, seria Archeologia nr 43. Novae. Studies and Materials 1: 87-90.
 • Jochemczyk, L., Skibiński, S., Skoczylas, J., Wyrwa A.M., 1995 – Badania materiałoznawcze tworzyw budowlanych ze stanowiska nr 3 w Łeknie. Studia i Materiały do Dziejów Pałuk. Poznań: 249-267
 • Skoczylas J., 1995 – Uniwersytecka geologia w Poznaniu. Streszczenia referatów, OP PTG, Poznań, 4: 18-24.

1994

 • Skoczylas, J., 1994 -. Sozologia a petroarcheologia. Użytkowanie surowców skalnych w początkach państwa polskiego. Poznań: 5-8.
 • Skoczylas, J., 1994 – Gedanken zur Petro-Archäologie und Gesteine als Baumaterial frühmittelalterischer Bauwerke Grosspolens. Geschiebe Kunde Aktuell, Hamburg, 10: 131-134.
 • Skoczylas, J., 1994 – Utylization of raw-materials in medieval monumental architekture of Great Poland. International Symposium Conservation of the Relics of Medieval Monumental Architecture. Warszawa: 107-113.
 • Skoczylas, J., 1994 – Użytkowanie surowców skalnych w początkach państwa polskiego w Wielkopolsce. Użytkowanie surowców skalnych w początkach państwa polskiego. Poznań: 64-74.
 • Skoczylas, J., 1994 – Wykorzystanie surowców skalnych w Wielkopolsce w początkach państwa polskiego. Kronika Wielkopolski, 3 (66): 57-67.
 • Skoczylas, J., 1994 – Struktura surowcowa skalnych, niekrzemiennych narzędzi neolitycznych z Ziemi Chełmińskiej. Badania Archeologiczne Ośrodka Toruńskiego w latach 1989-1992. Toruń: 51-55.
 • Skoczylas, J., 1994 – 75-lecie geologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Przegląd Geologiczny, 40, 5: 376-381.
 • Skoczylas, J., 1994 – Z dziejów badań geologicznych w Wielkopolsce (cz.I., Do czasów Komisji Edukacji Narodowej). Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, seria A. 45: 81-91.
 • Kasprzak K., Skoczylas, J., 1994 – Ochrona zasobów przyrody nieożywionej -przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Przegląd Geologiczny, 42, 3: 169-173.
 • Kasprzak, K., Skoczylas, J., 1994 – Ochrona przyrody nieożywionej w Wielkopolsce. Przegląd Geologiczny, 42, 3: 179-181.
 • Kasprzak, K., Skoczylas, J., 1994 – Przeszłość i przyszłość ochrony litosfery. Ekologia i Technika, 2: 22-27.
 • Skoczylas, J., 1994 – Pozyskiwanie surowców skalnych dla budowli lednickich. Prace Komisji Archeologicznej PTPN, 12: 49-55.

1993

 • Kasprzak, K., Skoczylas, J., 1993 – Rozwój ochrony przyrody nieożywionej. Historia i współczesność. Poznań: 1-199
 • Protas, A., Skoczylas, J., 1993 – Rozwój poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego w Wielkopolsce. Piła-Poznań, 1-51.
 • Skoczylas, J., 1993 – Petro-Archäologie. Was ist eigentlich?. Archeologia Polski, 38: 152-154.
 • Skoczylas, J., 1993 – Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w Wielkopolsce i na Kujawach. Kronika Wielkopolski, 65: 56-71.
 • Skoczylas, J., 1993 – Studniarstwo Jana Kopczyńskiego. Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych. Poznań: 7-10.
 • Skoczylas, J., 1993 – Z dziejów ochrony przyrody nieożywionej w Polsce. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 32, 1: 67-70.
 • Skoczylas, J., 1993 – Z dziejów poszukiwań naftowych. Przegląd Geologiczny, 41, 10, 753.
 • Skoczylas, J., 1993 – Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych. W stulecie powstania firmy studniarskiej Jana Kopczyńskiego. Wprowadzenie do IV Konferencji Sozologicznej. Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych, Poznań: 5-6.
 • Skoczylas, J., 1993 – Z dziejów geologicznego piśmiennictwa naftowego. Nafta Gaz, 49, 8: 314-315.
 • Skoczylas, J., 1994 – Geologia w Poznaniu – krok do przodu?. Streszczenia referatów OP PTG, Poznań, 3: 5-8.
 • Skoczylas, J., 1993 – Geologia w Poznaniu w 1992 roku – zamiast przedmowy. Streszczenia Referatów OP PTG, 2: 3-6.

1992

 • Skoczylas, J., 1992 – Felsenrohstoffe in der Frühmittelalterischen Architektur Grosspolens. Archeologia Polski 37, 1-2: 305-314.
 • Skoczylas, J., 1992 – Surowce skalne wczesnośredniowiecznego Wolina. Materiały Zachodniopomorskie, 34: 47-66.
 • Skoczylas, J., 1992 – Uwagi o stosunku nauk geologicznych do gospodarki. Przegląd Geologiczny, 40, 11: 663-665.
 • Skoczylas, J., 1992 – Rozwój poglądów na zmiany środowiska przyrodniczego w średniowieczu w okolicy Konina. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 29, 3-4: 130-131.
 • Skoczylas, J., 1992 – Dorobek kartografii geologicznej w Polsce w latach 1918-1939. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 31, 5: 71-74.
 • Skoczylas, J., 1992 – Drogi i bezdroża badań geologicznych w Wielkopolsce. Geologia w Wielkopolsce. Od przeszłości do przyszłości. Poznań: 8-12.
 • Skoczylas, J., 1992 – Z dziejów badań geologicznych w Borysławiu. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 41, 6: 72.
 • Skoczylas, J., Jochemczyk, L., Chachlikowski, P., 1992 – Petrograficzne badania neolitycznych surowców skalnych Kujaw. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 31, 3: 53-59.
 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., 1992 – Wpływ emisji związków fluoru na skład mineralogiczny gleb okolic Konina. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 42: 10-14.
 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., 1992 – Zmiany składu mineralnego gleb w okolicy Konina. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 30, 5-6: 79-82.
 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., 1992 – Skalne przedmioty użytkowe we wczesnośredniowiecznej Polsce. Kwarzec, 4: 10-14.

1991

 • Skoczylas, J., 1991 – Zarys rozwoju geologii w Wielkopolsce. Przegląd Geologiczny, 39, 7-8: 332-337.
 • Skoczylas, J., 1991 – Geologia a historia kultury materialnej w Wielkopolsce. Przegląd Geologiczny, 39, 7-8: 337-340.
 • Skoczylas, J., 1991 – Użytkowanie surowców skalnych u progu powstania państwa polskiego. Przewodnik 62 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Poznań: 49-53.
 • Skoczylas, J., 1991 – Kwestia pochodzenia surowców skalnych użytkowanego we wczesnym średniowieczu. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 30, 1-2: 73-78.
 • Jochemczyk, L. Skoczylas, J., 1991 – Martwice wapienne Wielkopolski i Kujaw oraz ich wykorzystanie we wczesnośredniowiecznej budowli Ostrowa Lednickiego. Przegląd Geologiczny, 39, 7-8: 345-349.
 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., 1991 – Petrograficzne badania materiałów wiążących z wczesnośredniowiecznej budowli Ostrowa Lednickiego. Przegląd Geologiczny, 39, 7-8: 349-352.
 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., 1991 – Użytkowanie surowca skalnego w pradziejach społeczeństw odrzańsko – wiślańskich. Kwarzec, 1: 10-12.
 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., 1991 – Wykorzystanie surowców skalnych w początkach państwa polskiego (IX-XII w.). Kwarzec, 2-3: 12-15.

1990

 • Skoczylas, J., 1990 – Użytkowanie surowców skalnych we wczesnym średniowieczu w północno-zachodniej Polsce. Zeszyty Naukowe UAM, seria Geologia, 12: 1-138 (rozprawa habilitacyjna).
 • Skoczylas, J., 1990 – Zarys historii kopalnictwa na ziemi leszczyńskiej. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 27, 5-6: 73-83.
 • Skoczylas, J., 1990 – Początki geologii w Wielkopolsce. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 29, 2: 53-55.
 • Skoczylas, J., 1990 – Surowce skalne we wczesnośredniowiecznej architekturze Wielkopolski. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 29, 5: 83-87.

1989

 • Skoczylas, J., 1989 – Budowa geologiczna i surowce mineralne regionu Jeziora Lednickiego. Studia Lednickie 1: 209-224.
 • Skoczylas, J., 1989 – Postępy nad poznaniem ropogazonośności utworów mezozoiku środkowej i zachodniej części Niżu Polskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 39: 119-130.
 • Walkiewicz, Z., Skoczylas, J., 1989 – Zróżnicowanie litofacjalne osadów miocenu w Wielkopolsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 38: 165-177.
 • Skoczylas, J., 1989 – Wawrzyniec Surowiecki (1769-1827) w rocznicę śmierci. Studia Lednickie, 1: 271-274.

1988

 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., 1988 – Petroarcheologiczne badania surowców skalnych wyrobów kamiennych wczesnośredniowiecznego Wolina. Materiały Zachodniopomorskie, 30: 61-69

1987

 • Skoczylas, J., 1987 – Kartografia geologiczna Karpat w ujęciu bibliograficznym. Z dziejów kartografii 4: 51-76.
 • Skoczylas, J., 1987 – Geologiczne poszukiwania węgla brunatnego na Ziemi Kościańskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1981-1983. Kościan 1987, 121-130, 10: 275-279.
 • Skoczylas, J., Jochemczyk, L., 1987 – Występowanie osadów martwicowych w Wielkopolsce i na Kujawach oraz ich wykorzystanie we wczesnośredniowiecznym budownictwie. Perspektywy zagospodarowania złóż kredy i gytii jeziornych oraz kopalin towarzyszących w Polsce. Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej. Zielona Góra 1987, 287-298.
 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., Tcholakov, N., 1987 – Petroarcheologiczne badania kamiennych obiektów zabytkowych w Płowdiw w Bułgarii. Prace Geologiczno-Mineralogiczne 10: 67-89.
 • Majerowicz, A., Prinke, A., Skoczylas, J., 1987 – Neolithic import of stone raw materials the Area of Great Poland. III Seminar Petroarchaeology A., Reports. Plovdiv. 1984, 214-223.
 • Majerowicz, A., Prinke, A., Skoczylas, J., 1987 – Petroarcheologiczne badania surowców skalnych ze stanowiska w Wolinie. Materiały Zachodniopomorskie 29: 65-73.
 • Majerowicz, A., Skoczylas, J., Wiślański, T., 1987 – Aus den Studie über Steindistribution bei den Frühneolithischen Kulturen auf der polnischen Tiefebene. Przegląd Archeologiczny, 34: 83-91.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1987 – Petroarcheologia i jej znaczenie dla rozwoju geologii. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 10: 275-279.

1986

 • Skoczylas, J., 1986 – Współpraca Polskiej Akademii Umiejętności z przemysłem naftowym w okresie dwudziestolecia międzywojennego w zakresie badań geotermicznych. Nafta 42: 156-157.
 • Skoczylas, J., 1986 – Rozwój badań nad określeniem stopnia geotermicznego ziem polskich. Nafta, 42: 254-256.
 • Skoczylas, J., 1986 – Uwagi o dorobku nauk geologicznych w Polsce w latach 1918 -1939. Technika Poszukiwań Geologicznych, 25: 42-45.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1986 – Regional differentation in the Neolithic stone raw material economy Baltic Coastal Zone vs. Middle Polish Plain. International conferenc on prehistoric flint mining and lithic raw material identification in the Carpatian Basin, Budapeszt-Sümeg. 1986, 267-269.
 • Stankowski, W., Skoczylas, J., 1986 – Surowce mineralne województwa konińskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 36: 201 -215

1985

 • Skoczylas, J., 1985 – Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918 – 1939. Badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, Ossolineum, 133: 1-262.
 • Skoczylas, J., 1985 – Z zagadnień ochrony przyrody nieożywionej w okresie międzywojennym w Polsce. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, 131: 163-175.
 • Skoczylas, J., 1985 – Gdzie i jak szukać ropy naftowej w Wielkopolsce – kilka uwag o nieznanej pracy Bohdana Świderskiego. Nafta, 41: 103-105.
 • Skoczylas, J., Stankowski, W., 1985 – Wpływ procesów geologicznych na charakter rzeźby okolic Konina. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 35: 173 -190.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1985 – Badania nad prahistorycznymi surowcami kamiennymi jako przykład interdyscyplinarnej współpracy archeologii z geologią. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 713: 57-72.

1984

 • Skoczylas, J., 1984 – Nauki geologiczne w latach 1918 –1939. Problemy i kierunki badań. Próba ujęcia tematu. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 29: 81- 99.
 • Skoczylas, J., 1984 – Koncepcje poszukiwań ropy naftowej w Wielkopolsce i na Kujawach do roku 1939. Zeszyty Naukowe UAM. seria Geologia, 11: 111-116.
 • Skoczylas, J., 1984 – Tradycje poszukiwań ropy naftowej i Wielkopolsce i na Kujawach. Nafta, 40: 262-265.
 • Skoczylas, J., 1984 – Ewolucja poglądów na temat występowania ropy naftowej na Kujawach i w Wielkopolsce. Nafta, 40: 342-346.
 • Majerowicz, A., Prinke, A., Skoczylas, J., 1984 – Neolithic import of stone raw materials the Area of Great Poland. III Seminar Petroarchaeology A., Reports. Plovdiv 1984, 214-223.
 • Majerowicz, A., Skoczylas, J., Wiślański, T., 1984 – Aus den Studien über die Steindistribution bei den Frühneolithischen Ackerbautreibenden geselschaften auf der polnischen Tiefebende (am Beispiel des Pyrzyce und Kościan Landes), III Seminar Petroarchaeology.Reports, Plovdiv 1984, 224-238.
 • Majerowicz, A., Skoczylas, J., 1984 – Frühmittelalteriche Steinerzeugnisse aus Wolin (NW Polen). III Seminar Petroarcheology. Reports. Plovdiv 1984, 325-335.

1983

 • Majerowicz, A., Prinke, A., Skoczylas, J., 1983 – Neolityczny import amfibolitu i serpentynitu na teren Wielkopolski. Fontes Archaeologici Posnanienses, 33: 4-8.

1982

 • Skoczylas, J., 1982 – Uwagi o niektórych analizach miąższości osadów cechsztynu na obszarze Ziemi Lubuskiej. Przegląd Geologiczny, 30: 181-185.

1981

 • Skoczylas, J., Prinke, A., 1981 – Development of petroarcheology in Poland. II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław-Sobótka 1980, 31-39. Wersja rozszerzona pod tym samym tytułem: “Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Univ. Purkynianae Brunensis” 11, 1: 63-70. Wersja polska, nieco zmieniona: Z historii zastosowania petrografii w archeologii polskiej. Prace Geologiczno-Mineralogiczne” 8: 139-155.
 • Dzioba, T., Skoczylas, J., 1981 – Kopalne dęby Ziemi Lubuskiej na tle Europy środkowej. Prace Badawcze PTPNoZ, Zielona Góra: 23-32.
 • Kłysz, P., Skoczylas, J., 1981 – Uwagi o podłożu geologicznym i jego związku z wykształceniem współczesnej rzeźby między Koninem, Kołem i Turkiem. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 34: 119-128.
 • Skoczylas, J., 1981 – Miąższość osadów triasu na obszarze Ziemi Lubuskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 34: 161-170.
 • Mucha, W., Sienkiewicz, A., Skoczylas, J., 1981 – Minerały glebotwórcze i morfologia regionu Pilska. “Zbornik Referatov” Zwoleń-Poznań. Czechosłowacja: 126-137.

1980

 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1980 – Neolityczne surowce kamienne w Polsce środkowo-zachodniej. Studium archeologiczno – petrograficzne. Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, 5: 1-142.
 • Skoczylas, J., 1980 – Głazy narzutowe na arkuszu D mapy geologicznej Stanisława Staszica. Prace Muzeum Ziemi, 31: 149-156.
 • Skoczylas, J., 1980 – O pojęciu środowiska używanym w naukach geologicznych. Dyskusja nad pojęciem środowiska używanym w naukach biologicznych i naukach o Ziemi. Poznań: 268-273.
 • Skoczylas, J., Dzioba, T., 1980 – Z problematyki występowania i eksploatacji złóż czarnych dębów w Polsce. Sylwan, 126, 9: 53-59.
 • Skoczylas, J., Walkiewicz Z., 1980 – Rezultaty petrograficzeskich issledowanii w Novae. Archeologiczeskij Institut i Muzej na BAN. Interdyscyplinarni Issledowanija V-VI: 89-92. Sofia. To samo, nieco zmienione: Die petroarcheologischen Forschungen in Novae (Nord Bulgarien). II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne. Wrocław-Sobótka: 106-109.
 • Jochemczyk, L., Skoczylas, J., Tcholakov, N., 1980 – Petroarcheologische Forschungen der gatterschen und römischen archäologischen Denkmäler in Płovdiw. II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne”, Wrocław-Sobótka 1980, 101 -105 abb.5-8 s.138-139. To samo w wersji nieco rozszerzonej: Petroarcheologiczeskije issledowanija płoszczadnogo kompleksa drewnego Filipopolisa. Pulpudewa, Sofia 3: 102-105.
 • Majerowicz, A., Prinke, A., Skoczylas, J., 1980 – On the import of the stone raw material from Sudety Montains and from Ślęża. II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne. Wrocław –Sobótka: 63-67.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1980 – Stone raw materials economy in the neolithic of the Polish Lowland. Przegląd Archeologiczny, 27: 43-85.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1980 – Position of Petroarcheology in relation to natural, social and technical sciences. II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław –Sobótka: 10-13.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1980 – Petroarcheological research on the Neolithic stone raw material economy in Mid-Western Poland. II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław-Sobótka: 67-72.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1980 – O neolitycznym imporcie surowca bazaltowego na teren Polski środkowo-zachodniej. Acta Archaeologica Carpathica, 20: 229-250.

1979

 • Skoczylas, J., 1979 – Badania młodopaleozoicznych piaskowców podłoża geologicznego Wielkopolski. Zeszyty Naukowe UAM, seria Geologia, 9: 89-108.
 • Skoczylas, J., 1979 – Geologia Wielkopolski w świetle opracowań S. Staszica. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 32: 87-92.
 • Skoczylas, J., Choiński J.A., 1979 – Uwagi o geologii Ziemi Lubuskiej i o warunkach krążenia wód podziemnych. Przegląd Geologiczny, 27: 437-444.
 • Skoczylas, J., Tcholakov, N., Walkiewicz, Z., 1979 – Uwagi o pochodzeniu surowców skalnych stosowanych w budowlach Novae. Zeszyty Naukowe UAM, seria Archeologia, 13: 147-151.
 • Skoczylas, J., Prinke, A., 1979 – Petroarcheologiczne badania neolitycznych narzędzi kamiennych ze środkowej części Polski zachodniej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A, 32: 93-118.

1978

 • Skoczylas, J., 1978 – Tektonika epiwaryscyjskich pięter strukturalnych Pojezierza Lubuskiego. Geologia Sudetica, 13, 2: 151-195.
 • Skoczylas, J., 1978 – Interpretacja mapy geologicznej Stanisława Staszica. Stanisław Staszic i jego dzieło. Poznań: 108-116.
 • Skoczylas, J., 1978 – Lubuskie na pierwszych mapach geologicznych Polski. Natura. Prace Oddziału Ziemi Lubuskiej PTPNoZ. Warszawa: 5-12.
 • Skoczylas, J., 1978 – O Stanisławie Staszicu. Natura. Prace Oddziału Ziemi Lubuskiej PTPNoZ. Warszawa: 45-57.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1978 – Z metodyki badań nad użytkowaniem surowców kamiennych w neolicie Niżu Polskiego. Przegląd Archeologiczny, 26: 43-66.

1975

 • Skoczylas, J., 1975 – Problematyka badań geologicznych zachodniej części Polski środkowej. Prace Geologiczno-Mineralogiczne 4: 81-93.
 • Skoczylas, J., 1975 – Zajęcia z geologii i ich znaczenie w kształceniu studentów geografii. Zeszyty Naukowe UAM, seria Psychologia i Pedagogika, 35: 243-246.
 • Skoczylas, J., 1975 – Rola ćwiczeń terenowych w procesie kształcenia studentów geologii. Zeszyty Naukowe UAM, seria Psychologia i Pedagogika, 35: 243-246.
 • Walkiewicz, Z., Skoczylas, J., 1975 – Badania geologiczne w Novae. Sektor Zachodni-1972. Zeszyty Naukowe UAM, seria Archeologia, 8: 243-274.

1974

 • Skoczylas, J., Walkiewicz, Z., 1974 – Badania geologiczne na terenie rzymskiego miasta Novae w Bułgarii. Przegląd Geologiczny, 22: 219-220.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1974 – Die Petrographischen Forschungen über die Benutzung von Steinrohstoffen im Neolithikum des Gebietes von Wielkopolska. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, 16:1975, seria Geologia 27, 10: 141-146. To samo po polsku: Badania petrograficzne nad użytkowaniem surowców kamiennych w neolicie Wielkopolski. “Fontes Archaeologici Posnanienses” 24: 9-11, 1974. Wersja skrócona: Petrografická charakteristica kamenných surovin pouźivanych v neolitu v oblasti Velkopolska. Petroarchaeologický Seminár. Abstracta Referatu: Brno: 24.
 • Prinke, A., Skoczylas, J., 1974 – Petroarcheologia i jej zastosowanie w badaniach nad epoką kamienia. Sprawozdania Archeologiczne, 26: 335-342.

1973

 • Skoczylas, J., Walkiewicz, Z., 1973 – Wstępne badania geologiczne w Novae na odcinku IV i XI. Novae. Sektor Zachodni-1973. Archeologia, 26: 155-157.

1972

 • Skoczylas, J., 1972 – Deformacje nieciągłe karbonu górnego strefy osiowej niecki Rudy (Górny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 20: 452-456.